กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา
   โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
   ๕.๑.๑๐ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
   ๕.๑.๙ บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
   การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ดูทั้งหมด