หมายกำหนดการ

                                               พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
                                                                ครบ  ๗  รอบ
                                                      ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

                                                                                                                 สำนักพระราชวัง
                                                                                     Bureau of The Royal House Hold

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats