ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

----๑.๖.๒.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
                                    เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส และสมาพันธ์รัฐสวิส
                                   ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
                                         

   

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats