-๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

--๑.๖  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

      ---๑.๖.๑  ประกาศเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                 ----๑.๖.๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐกาตาร์
                                   ระหว่างวันที่  ๙ ถึงวันที่ ๑๑  มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๕๕
               

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats