---๑.๖.๒  ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

                 ----๑.๖.๒.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                    จะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส
                                   ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
                                         

   

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold

   

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats