พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๑
 
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ในพระบรมมหาราชวัง
      เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
      ๑. เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
      ๒. งดการให้เข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน
      ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
      ๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กรมการท่องเที่ยวรับทราบ
 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats