สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats