มเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๒๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats