ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานนิทรรศการ
  "ของขวัญแห่งมิตรภาพ" (Great and Good Friends Exhibition) ครบรอบ ๒๐๐ ปี
  การติดต่อระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
  ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
            ในการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
            เสด็จฯ ถึงพระบรมมหาราชวังเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เห็นควรเปิดการจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา
            ๐๘.๓๐ น. -  ๑๒.๐๐ น.
            จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว และบริษัท นำเที่ยวฯ รับทราบ
            ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กรมการท่องเที่ยวรับทราบ

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats