สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการเปลี่ยน
  เครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน วันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
            เปิดการจำหน่ายบัตรเช้าชมพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats