วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  พุทธศักราช ๒๕๖๑  ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๑   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  เสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์  ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า ทรงวางพุ่มดอกไม้
  ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  แล้วเสด็จพระราชดำเนิน
  ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง  เพื่อทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ
  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ และถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
  ณ ปราสาทพระเทพบิดร  ในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ในวันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
            เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
            จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบ
            ประชาสัมพันธ์ขอมูลให้กรมการท่องเที่ยวรับทราบ 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats