ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระเจ้าหลานเธอ
  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  เสด็จแทนพระองค์ไปประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียน
  ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นั้น
            ในการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ดังนี้
            เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.
            เปิดประตูสวัสดิโสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๒.๐๐ น. สำหรับเป็นทางเข้าออก
            ของนักท่องเที่ยว
            ชาวไทยและต่างชาติที่จะเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
            จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัท นำเที่ยวฯ รับทราบ
            ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กรมการท่องเที่ยวรับทราบ

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats