วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งเปรียญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จะพระราชดำเนิน
  มายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในเวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อทรงประเคนพัดยศ
  ตั้งพระภิกษุและสามเณรเปรียญ
            วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันวิสาขบูชา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนิน
  มายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในเวลา ๑๗.๐๐ น. เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
  วิสาขบูชา
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ดังนี้
            เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
            งดการเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
            ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
                                                                                                                                          ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats