พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
  เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายังพระมหามณเฑียร  ในพระบรมมหาราชวัง
  ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระบรมอัฐิ พระอัฐิ 
  พระราชทานเลี้ยงพระ และสดับปกรณ์ผ้าคู่  แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ  ต่อมาในเวลา ๑๗.๓๐ น.
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธมหา-
  มณีรัตนปฏิมากร และพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิ
  ที่ประดิษฐานภายในหอพระนาก
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑  ดังนี้
            ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน

 

  

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats