ตามประกาศ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
  ณ  โรงพยาบาลศิริราช   และประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  การถวายสักการะพระบรมศพ       โดย
  พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ  กราบถวายบังคมพระบรมศพพระที่นั่งดุสิต
  มหาปราสาท  ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -
  ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ปิดการจำหน่าย
  บัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการอำนวย
  ความสะดวกประชาชนที่จะเข้าเฝ้าฯ  กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
  และเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม ฯ  เป็นปกติตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เป็นต้นไป
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats