พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร -
  มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑  ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
  กำหนดดังนี้
            เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่ง -
  อัมพรสถาน มายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง  เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดังนี้
              ให้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
              จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
              จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กรมการท่องเที่ยวได้ทราบ

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats