พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน "ปิยมหาราช" พุทธศักราช ๒๕๖๑
  ซึ่งเป็นอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ตรงกับวันอังคารที่
  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน 
  ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต  ทรงวางพวงมาลาและทรงจุดธูปเทียน
  เครื่องราชสักการะ  จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
  เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ฯ นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
       ๑. จำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
       ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
       ๓. จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats