ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
  ในการเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว
  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน๒๕๖๑ นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ดังนี้
               เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น
               จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
               จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ  

 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats