พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา
  พุทธศักราช ๒๕๖๑ และ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๑
  กำหนดดังนี้
            วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
  โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน มายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรม -
  มหาราชวัง เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  และเทศกาลเข้าพรรษา
            วันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงาน
  นิมนต์พระสงฆ์ ๑๕๐ รูป  เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวัง
  ตามราชประเพณี  เนื่องด้วยพระราชกุศลเข้าพรรษา  และเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดที่สำหรับลงพระนามและลงนาม
  ถวายพระพรในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. นั้น
            ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง
            ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
            ในวันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ปิดการจำหน่ายบัตรเช้าชมพระบรมมหาราชวัง
            งดการเข้าชมภายในพระอุโบสถในวันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวม ๓ วัน
            จำทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
            จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ

 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats