ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
  พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
  อุปสมบทนาคหลวง ในวันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ  พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ในพระบรมมหาราชวัง นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ในวันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ดังนี้
         -  เปิดการจำหน่ายบัตรฯ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
         -  งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats