พระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี ณ
  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นั้น
        การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนี้
        ๑.เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.
        ๒.งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats