ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว
  สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"  ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวัง
  ดุสิตและสนามเสือป่า  และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก "
  ในโอกาสพิธีเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความ
  สำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม
            โดยในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน
  "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" จากนั้นจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
  " Bike อุ่นไอรัก " เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัด
  สมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ ๒๙ กิโลเมตร
            กิจกรรมปั่นจักรยานมีหลากหลายกลุ่ม เช่น ขบวนปั่นจักรยานแบบกลุ่ม "ครอบครัว" ที่มีกำหนดการ
  เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กลุ่มนี้มีจำนวน ๘,๐๐๐ คน ระยะทางปั่น ๔.๒ กิโลเมตร
  เริ่มต้นที่บริเวณลานคนเมือง - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - แยกผ่านพิภพลีลา - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
   - ศาลหลักเมือง - ถนนหน้าพระลาน - ถนนมหาราช - ถนนท้ายวัง - ถนนเจริญกรุง - แยกถนนอุณากรรณ -
  สิ้นสุดที่ลานคนเมือง ขบวนปั่นจักรยานแบบกลุ่ม "ครอบครัว" นี้ จะเริ่มกิจกรรมปั่นตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.
  เป็นต้นไป
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  ดังนี้
    เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
    ให้กลุ่มนักปั่นจักรยานเดินเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์
    ให้กลุ่มนักปั่นจักรยานเข้าชมด้วยการแต่งกายชุดปั่นจักรยาน
    จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
    จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats