ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
  ที่พระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้
            -  ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังทั้งวัน
            - นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้  โดยเข้า-ออก
  ทางด้านประตูสวัสดิโสภา
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats