สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
  เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวังนั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในวันอาทิตย์ที่  ๒๓
  ตุลาคม ๒๕๕๙  ดังนี้
         -  เปิดการจำหน่ายบัตรฯ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
         -  เมื่อปิดการจำหน่ายบัตรฯ  แล้ว  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้
  ทางประตูสวัสดิโสภา

                 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats