สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดสถาปนาแต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์  เจ้าอาวาสวัด
  บพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  โดยโปรด
  ให้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลาประมาณ
  ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
            ในการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่  ๑๒
  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ดังนี้
            ให้เปิดจำหน่ายบัตรฯ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
            งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats