สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จะเสด็จพระราชดำเนิน
  มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ ๕ และ
  วันพุทธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ในวันอังคารที่ ๕ และวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ดังนี้
            วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  เสด็จพระราชดำเนิน ถึงพระบรมมหาราชวัง ในเวลา
  ประมาณ  ๑๗.๐๐ น. ให้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา
  ๑๒.๐๐ น.
            วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมมหาราชวัง ในเวลา
  ประมาณ ๑๐.๓๐ น.  ให้ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวัน

 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats