พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานรางวัลฯ
  ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  และพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร 
  ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น
            เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats