ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
  สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงเปลี่ยน -
  เครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร   เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว  ณ  พระอุโบสถ 
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ
  ๑๖.๐๐ น. นั้น
          การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในวันอังคารที่  ๑๕
  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ดังนี้
          เปิดการจำหน่ายบัตรฯ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๒.๐๐ น.
          งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats