การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
  พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิ
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
  โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติ
  พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เวลา ๑๖.๐๐ น. นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
            เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats