วันมาฆบูชา  พุทธศักราช ๒๕๖๑  ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  ให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน
  พระราชวังดุสิต มาถึงพระบรมมหาราชวัง ในเวลา ๑๗.๐๐ น.
            ในการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
             เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats