วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  พุทธศักราช ๒๕๖๐  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้กำหนดเสด็จพระราชดำเนิน
  ไปถวายบังคมพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์   สะพานพุทธยอดฟ้า  พระอุโบสถ
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  และปราสาทพระเทพบิดร  ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่  ๖
  เมษายน ๒๕๖๐
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ดังนี้
            เปิดจำหน่ายบัตรฯ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.
            งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats