ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๐  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้
            วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปิดจำหน่ายบัตรฯ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
            งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats