ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันอังคารที่
  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ในพระบรมมหาราชวัง นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ดังนี้
  ๑. วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
       - เปิดจำหน่ายบัตรฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
  ๒. วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
       - เปิดจำหน่ายบัตรฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats