ตามที่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน
  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องทรงสำหรับฤดูฝน ในวันอาทิตย์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นั้น
          การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๘ - ๙
  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
          ๑. วันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปิดการจำหน่ายบัตรฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
                 - งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
          ๒. วันอาทิตย์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปิดการจำหน่ายบัตรฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
                - งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats