ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน
  พระราชวังดุสิต มายังพระบรมมหาราชวัง  เพื่อการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 
  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ในวันพุธ ที่ ๕ และวันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๕ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  ดังนี้
                 วันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  เสด็จพระราชดำเนินถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. เปิดการจำหน่ายบัตร
  เข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
                 วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  เสด็จพระราชดำเนินถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ปิดการจำหน่ายบัตร
  เข้าชมพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวัน
                 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
                 จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ็์ให้กรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats