สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัล
   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๙  และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติ
   แก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ  ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งจักรี -
   มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพุธที่ ๑๙
   ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
            เปิดการจำหน่ายบัตรฯ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  เมื่อปิดการจำหน่ายบัตรฯ
   แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทางประตูสวัสดิโสภา 
 


 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats