ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาธินัดดามาตุ จะเสด็จไปทรงบำเพ็ญ
  พระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ  ๕  รอบ ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐
  เวลาประมาณ ๑๐.๐๐น.  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง  นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพฤหัสบดี ที่
  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ดังนี้
            เสด็จฯ  ถึงพระบรมมหาราชวัง ในเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.
                 -  เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม ฯ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
                 -  งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats