สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปทรงเปิด
  นิทรรศการผ้าบาติก : สายสัมพันธ์สยามและชวา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ ๒๙
  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดังนี้
       ๑.  เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
       ๒.  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
       ๓.  จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats