ด้วยในวันจันทร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑  เป็นวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๑  
  ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่  สำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง
  ตลอดทั้งวัน  แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนชาวไทยได้เข้าชม และกราบนมัสการ
  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)  ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  ในพระบรมมหาราชวังได้

            ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ในวันจันทร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอดทั้งวัน
  กับขออนุญาตการเข้าชมและกราบนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร  (พระแก้วมรกต) 
  ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats