ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
  ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน
  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
  เวลา ๑๗.๓๐ น. นั้น
            ในการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ดังนี้
  ๑.  เปิดจำหน่ายบัตรฯ  ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.
  ๒. งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน

 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats