สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัล
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๙ และประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์
  และพระราชทานเลี้ยงน้ำชา ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ ๑๑ 
  ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
            เสด็จพระราชดำเนิน ถึงพระบรมมหาราชวัง ในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.
            ให้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น
.
        

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats