สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัล
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
  ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับ
  พระราชทานรางวัล ฯ ภายหลังจากเสร็จพิธีพระราชทานรางวัล ฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
  ในพระบรมมหาราชวัง
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดังนี้
        ๑. เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราขวัง  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
        ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
        ๓. จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ.

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats