พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ และวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ในพระบรมมหาราชวัง
 
        ในการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
                ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
 
                        วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
                                -ปิดการจำหน่ายบัตรฯ ทั้งวัน
                                -งดเข้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
 
                        วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
                                -ปิดการจำหน่ายบัตรฯ ทั้งวัน
 
 
                                                       สำนักพระราชวัง
                                          Bureau of The Royal House Hold
 
 
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats