ขออนุมัติปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 2017-01-18
    ขอปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 2016-11-24
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 2016-11-14
    ขออนุมัติปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 2016-10-18
    สำนักพระราชวังงดการเข้าชม 2016-10-14
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 2016-10-04
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 2016-10-03
    การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 2016-08-11
    ปิดการเข้าชม เพื่อดำเนินการซ่อมแซม 2016-08-02
    การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 2016-07-14
    เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง 2016-07-12
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 2016-06-09
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 2016-05-18
    การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 2016-05-02
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 2016-04-29
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 2016-04-29
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ 2016-04-04
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 2016-03-11
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 2016-02-18
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 2016-01-27
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๕ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 2015-12-04
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 2015-11-23
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 2015-11-17
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 2015-10-21
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 2015-10-07
    ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 2015-08-05
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 2015-07-22
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 2015-07-22
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวังแจ้งความให้บรรดาศิษยานุศิษย์ ฯ โดยเสด็จในการพระราชกุศล หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 2015-07-20
    ขออนุมัติการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 2015-05-20
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats