สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราช-บัลลังก์
    นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ
    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานบ้านแก่ราษฎร
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พระราชทานต้นไม้มงคล
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ลง ณ ท่าน้ำศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ทรงลอยพระประทีป
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานรางวัล
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธนิรันตราย (จำลอง)
    ฯพณฯจูมมาลี ไซยะสอน ออกรับ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
    พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาลดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats